Polityka prywatności

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Meblo-Glass Napora Dygas Sasal Spółka Jawna ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom , NIP 7960019479 zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie sprzedawcą
Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej telefonicznie bądź pocztą tradycyjną.
Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych –
mebloglass@meblo-glass.com.pl
tel. 693058158 lub 483621704
Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych –
Meblo-Glass Napora Dygas Sasal Spółka Jawna
ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom


Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań ( min. sprzedaż,wycena i oferowanie), do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (min. obsługa księgowa, transakcje bankowe, usługi informatyczne,działania marketingowe, obsługi transportowej i kurierskiej).
W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy;
w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.
Okres czasu przez który Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane osób składających zamówienie będą przetwarzane przez okres do 5 lat od daty złożenia zamówienia, dane zarejestrowanych użytkowników oraz osób zapisanych na newsletter będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres do 2 lat.
Dane osobowe bedziemy przetwarzać w celach realizacji Państwa zamówień-w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art.6ust.1 lit. b RODO
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali także na podstawie uzasadnionego interesu w oparciu o art.6.ust.1 lit f RODO, polegajacego na zachowaniu dowodów wykonania umowy przez czas niezbedny do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, po którego upływie dane zostaną usuniete, przysługuje Państwu prawo dostepu do Naszej dokumentacji opisującej stwierdzony uzasadniony interes.